Umelecké výstavy a kurzy

V roku 1995 firma TYPOARS zriadila v svojich priestoroch na Roľníckej 349, Bratislava-Vajnory Galériu TYPO&ARS (TYPO – typografia, ARS – umenie). Odvtedy galéria zrealizovala 68 výstav (z toho 15 s medzinárodným zastúpením, 5 výstav bolo zaradených ako súbežné akcie medzinárodnej výstavy Bienále ilustrácií Bratislava), vydala 6 publikácií a uskutočnila desiatky sprievodných akcií (sympóziá, predvádzanie umeleckých remesiel, stretnutia výtvarníkov a priateľov výtvarného umenia). V spolupráci s OZ Združenie deti a umenie zorganizovala 460 tvorivých dielní a kurzov tvorivosti pre deti i dospelých. Začlenila sa medzi významné, i keď neveľké inštitúcie, s vykryštalizovaným zameraním s výchovno-informačným obsahom, v priamom napojení na celoslovenské tvorivé dianie.

V decembri 1995 bola otvorená prvú výstava, ktorá predurčila charakter galérie na jej ďalšie obdobie. Vystavené boli oceľoryty dvoch pražských rytcov, patriacich k svetovej špičke – Václava Faita a Martina Srba. Zameranie sa na grafické techniky a typografiu je jednou z charakteristických čŕt Galérie TYPO&ARS, čo dokazuje realizácia výstav 21 českých a slovenských oceľorytcov, serigrafií Květy Fulierovej, linorytov Aleny Bugárovej, výtvarných typografií Petra Ďuríka, výtvarných návrhov a výstupov ceninovej tvorby tlačiarní cenín a. s. Prompt, Bratislava a Victoria Security Printing, a. s. Praha. Výstavy ilustračnej tvorby významných slovenských ilustrátorov Petra Cpina, Dušana Nágela, Alexeja Vojtáška, Dušana Grečnera a Martina Kellenbergera v našej galérii boli zaradené ako sprievodné výstavy v rámci medzinárodných výstav Bienále ilustrácií Bratislava.

Galéria však nerealizuje výlučne výstavy grafických techník. Pre spestrenie profilu prezentuje aj iné výtvarné techniky – či už olejomaľbu, akvarel, maľbu na sklo, enkaustiku, keramiku, tapisériu alebo fotografiu. Jednou z najzaujímavejších výstav bola „Inštalácia” slovenského výtvarníka svetového formátu Júliusa Kollera. Vychádzajúc v ústrety návštevníkom sa snaží, aby všetky výstavy mali predajný charakter.

Ďalšou špecifikou našej galérie je aj to, že sa snaží priblížiť výtvarné umenie počas celého roka deťom a dospelým prostredníctvom kurzov tvorivosti a tvorivých dielní, ktoré fungujú v spolupráci s OZ Združenie deti a umenie (už od roku 2003), na ktorých sa deti i dospelí učia rôznym výtvarným technikám a tradičným umeleckým remeslám. Od roku 2006 tieto aktivity sú rozšírené aj o relaxačno-integračné dielne pre zdravotne znevýhodnené deti.

Najväčším kladom založenia galérie však je skutočnosť, že na výstavách a hlavne vernisážach výstav v Galérii TYPO&ARS sa stretávajú návštevníci nielen s výtvarným umením, ale hlavne s priateľmi a priateľmi priateľov, na ktorých nemajú v tejto hektickej dobe počas roka čas. A to je vlastne naplnenie hlavného cieľa našej galérie.

Kontakt: TYPOARS, s.r.o., Roľnícka 349, 831 07 Bratislava 36
JUDr. Peter Čepec, tel.: 0903 477 074, e-mail: cepec@typoars.sk